Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EKSTERNI MATURSKI ISPIT

Zakonom o gimnaziji predviđeno je da se na završetku gimnazijskog obrazovanja polaže maturski ispit čime se stiče opšte srednje obrazovanje.
Maturski ispit predstavlja provjeru uspješnosti učenika u usvajanju neophodnih znanja i omogućava testiranje pod istim uslovima za sve maturante u Crnoj Gori.
Maturski ispit za učenike gimnazije prvi put će biti organizovan školske 2009/10. godine i imaće eksterni karakter.
Institucija koja će izvoditi maturski ispit je Ispitni centar Crne Gore, a u našoj školi maturski ispit organizuje školski koordinator u saradnji sa Upravom škole i članovima svog tima.
Na maturskom ispitu učenici polažu četiri predmeta, a ispit se sastoji iz obaveznog i izbornog dijela.

Obavezni dio čine:

1. Maternji jezik i književnost,

2. Matematika ili prvi strani jezik (engleski, francuski, italijanski ili ruski jezik).

Izborni dio čine dva predmeta za koje je u Nastavnom planu gimnazije definisan maturski standard.
Struktura eksternog maturskog ispita

 

Eksterni maturski ispit

Maternji jezik i književnost Matematika ili prvi strani jezik Izborni predmet Izborni predmet

Da bi učenik/učenica odabrao/la predmete koje će polagati na maturskom ispitu, neophodno je da zadovolji maturski standard za taj predmet. Za pojedine predmete nema razlike između standarda za taj predmet i maturskog standarda, tako da učenici završetkom IV razreda imaju ispunjen maturski standard (matematika, prvi i drugi strani jezik, istorija). Za ostale predmete, izuzev fizičkog vaspitanja koje nema maturski standard, maturski standard se postiže izborom odgovarajućeg obaveznog izbornog predmeta u III i/ili IV razredu.

Tabela obaveznih izbornih predmeta koji služe za dopunu maturskih standarda odgovarajućih obaveznih predmeta:

OBAVEZNI PREDMET

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI KOJIM SE DOPUNJAVA MATURSKI STANDARD

Muzička umjetnost

Muzika – moj jezik
(2 časa sedmično u 3. i 4. razredu)

Likovna umjetnost

Umjetnost i vizuelne komunikacije
(2 časa sedmično u 3. i 4. razredu)

Latinski jezik

Sintaksa latinskog jezika
(3 časa sedmično u 4. razredu)

Geografija

Turistička geografija Crne Gore
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Biologija

Molekularna biologija i genetika
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Hemija

Biohemija
(3 časa sedmično u 4. razredu)

Fizika

Odabrana poglavlja fizike
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Psihologija

Pojedinac u grupi
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Sociologija

Sociologija kulture
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Filozofija

Logika
(2 časa sedmično u 3. razredu)
i Etika
(2 časa sedmično u 4. razredu)

Informatika

Algoritmi i programiranje
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Za sve predmete, koji se polažu na maturskom ispitu, urađeni su predmetni ispitni katalozi. U katalozima su date sve potrebne informacije u vezi sa polaganjem određenog predmeta (struktura testa, ispitni program, primjer testa sa detaljnom shemom za ocjenjivanje, kao i literatura potrebna za uspješnu pripremu ispita).

Postupak polaganja maturskog ispita, možete preuzeti u Opštem maturskom katalogu:

Maturski katalog.pdf

Već dvije godine organizuje se Pilot matura, da bi se učenici upoznali sa načinom organizacije polaganja eksterne mature. Sadašnji maturanti mogli su  na taj način i u II i u III razredu da probno prođu cijeli proces eksterne mature i dobiju sve potrebne informacije vezane za polaganje.
Na početku školske 2009/10. godine učenici koji su upisali IV razred Gimnazije izjasnili su se o predmetima koje žele da polažu na eksternoj maturi, a omogućeno im je da početkom drugog polugodišta, po želji, promijene određeni predmet.

Na osnovu podataka Ispitnog centra, ove godine eksterni maturski ispit će se održati u periodu od 29. maja do 10. juna 2010. godine. Tačan datum će tek biti objavljen.  

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o upisu na studije u Crnoj Gori i Pravilnik o polaganju maturskog ispita.